Проекти

 

Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Крушари
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене“, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
Завод за сепариране и компостиране – част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник
Ремонт на Аспарухов мост
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол