Проекти

 

Проекти

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500, проект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“
Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в гр. Добрич“
Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница
Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система на гр. Варна
Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец – община Шабла
Инженеринг – реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап