Проекти

 

Проекти

Ремонт напорен тръбопровод Ø 500 по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро“
„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“
Строителство на I етап от проект: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница“
„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна-Запад, Варна“
Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“ – I етап
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
„Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Варна“
Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец – община Шабла
„Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап“