Проекти

 

Проекти

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и довеждащ водопровод – гр. Чирпан
Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500, проект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня – бул. „Съединение“, кв. „Повеляново“
Ремонт и реконструкция на мостик „Морски рай“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна
Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в гр. Добрич“
Проектиране и строителство на многофункционална сграда, р-н „Красно село“, София
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен – Ямбол – Гранитово – Лесово при км 228+681
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стралджа
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Крушари
Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна – запад
Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница
Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад
Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320
Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, позиция № 1, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 16
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система на гр. Варна
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” – гр. Шумен
Реконструкция жилищен блок на ул. „Ришки проход” № 6 – гр. Смядово
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
Участие в реализирането на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ – ОП 1, 2, 4: Изграждане на BRT коридор; съоръжения за колоездене и мерки за подобряване на достъпността
Завод за сепариране и компостиране – част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник
Ремонт на Аспарухов мост
Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец – община Шабла
Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на община Борино, област Смолян
Многофункционална зала в квартал „Кус“ – гр. Каолиново, област Шумен
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
Инженеринг – реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап
офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com