Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“

Проектът включва цялостна реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в к.к. „Златни пясъци“, модернизация на съществуващите мощности и разширяване. Станцията е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 – през зимния период. Изграждането започва през 2017 г. Първият етап, предвиждащ усилване на съществуваща пилотна конструкция № 1, е завършен, издадено е разрешение за ползване от 2019 г. Строително-монтажните работи за реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателната станция по втория етап са завършени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА