Строителство на I етап от проект: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница“