Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница