Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, к.к. „Св. св. Константин и Елена”, благоустрояване чрез оформяне зона за отдих и изграждане нова чешма с минерална вода

Проектът предвижда реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Към новото кръгово се оформя зона за отдих и нова чешма с минерална вода.
Конструктивната част от проектавключва изграждане на подпорна стена.
По част ВиК е изграден нов водопровод, захранващ новопроектирана чешма с минерална вода, ревизионни шахти, уличен канал и елементи за отводняване.
Изместени са съществуващи кабелни линии и са подменени  осветителни тела.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА