„Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап“