Инженеринг – реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап