Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура