„Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Варна – II етап”