„Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, Подобект: от км 0+150 до км 2+924“ – гр. Варна

Проектът обхваща изграждане ново трасе на булевард „Васил Левски“ чрез коригиране на съществуващото дере, преминаване под нивото на съществуващите терени, нови и реконструкция на съществуващи пътни платна за движение и съпътстващи локални платна, които да улесняват достъпа до околните обекти. В проекта са включени също и строително-ремонтни дейности по полагане на нови и реконструкция на съществуващи електроснабдителни и телекомуникационни мрежи, водопроводи, дъждовни и битови канализации, нов отводнителен канал, който да осигури достатъчен обем при необходимост от отвеждане на извънредни количества води, разполагане на улични осветители и озеленяване по протежението. Трасето на бул. „Васил Левски“ пресича три основни пътни артерии във Варна: бул. „Цар Освободител“, бул. „Сливница“ и бул. „Владислав Варненчик“. Инженерното изпълнение на пресичането е реализирано на две нива чрез кръгови кръстовища, за които са изградени 7 големи и сложни мостови съоръжения и 4 пешеходни надлеза.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД