„Инженеринг на обект „Морска градина” – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система, растителност в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна” по процедура BG16R FOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020” – гр. Варна

Съгласно програмата за проектиране, обектът е разделен на осем зони:

– Зона А – Алпинеум

– Зона Б – Розариум

– Зона В – зелени площи, подпорна стена, алея от естествен камък, изгледна площадка с пергола и ремонт на стълбище и подпорна стена към Крайбрежна алея

– Зона Г – зелени и цветни площи между Зона В и Летен театър (Зона „Екзотика”)

– Зона Д – „Под дъгата” – зона, източно от Зона В

– Зона Е – зона между Морско казино, Планетариум и Аквариум

– Зона Ж – велоалея, успоредна на бул. „Княз Борис I”, алейна мрежа и подпорни стени

– Зона З – зона обхващаща други големи зелени площи в обекта, разглеждана като подзони: Зона „Запад” и Зона „Изток“ – Алеята на японските вишни.

 

Проектът обхваща:

–     анализ на историческото развитие на всяка зона и възможностите за възстановяване на функцията и визията от първоначалния образ. За част от зоните е предвидена реконструкция и естетизация – някои от тях са с променена функция, на места има конструктивни проблеми, свързани с геоложките особености на терена.

–     запазване в максимално възможна степен оригиналният вид на настилките, облицовките на подпорните стени, визията и габаритите на парковите елементи. Подмяна на някои от елементите на парковото оборудване предвид постигане на по-голяма устойчивост, като се запази характера и визията на оригиналните детайли.

–     възстановяване на видимостта към морето на панорамните площадки, затруднена от  развилата се с годините висока растителност.

 

ЗОНА А

Изготвен е детайл за възстановяване „Мост на желанията”. По архивни снимки са направени детайлни чертежи за изработване на нов дървен мост с носещи метални елементи. Използвани са съществуващите основи, върху които стъпва новата конструкция, а второстепенните греди, парапета и настилката са изцяло дървени. Старият мост е бил направен от небелени брезови елементи, които са нетрайни във времето. Именно затова е предписан масивен иглолистен материал – лиственица, импрегниран и обработен против външни влияния. Предвидено е провеждане на санитарна резитба на дървета и за просветление в долните етажи на подлеса, както и провеждане на подмладяваща резитба на храсти.

Предвидено е внасяне на характерна алпийска растителност; реконструкция на тревните площи със засяване на почвоукрепващи треви в стръмните участъци и подсяване на ослънчената тревната площ със семена на алпийски цветя.

Предвижда се почистване на каскадата от водни огледала, полагане на промазана хидроизолация и изграждане на помпена шахта с монтирани 2 бр. циркулационни помпи с пясъчен филтър и автоматизирано управление на системата.

Предвижда се също и възстановяване на съществуваща чешма за питейна вода.

Възстановяване на съществуващото осветление.

 

ЗОНА Б

Реставрацията на Розариума включва възстановяването на водните площи, алеите, подпорните стени, характерните градински елементи – беседки, пейки и перголи в автентичния им вид.

При запазване на цялостната композиционна визия на Розарума, проектът цели възстановяване на нарушените елементи, вкл.:

– откриване и пренареждане на настилката от плочи върху земна основа, при спазване формите и размерите

– ремонт на нарушените участъци на стени от глиц зидария, вкл. възстановяване на липсващи елементи, шапки, доизграждане

– възстановяване функцията на водните огледала, чешмата и парковата мебел по архитектурен детайл, запазвайки дизайна им

Интерес представлява розата на името на Юрий Гагарин, която се предвижда да се засади зад плочата на космонавта, в лицевата част на Розариума, до централна алея.

Предвижда се възстановяването на 3 бр. водни огледала, на съществуваща чешма за питейна вода, като за целта ще бъде подменена спирателната арматура, както и монтирана автоматична канелка с цел намаляване на разходите на питейна вода.

В тази зона ще се възстановят съществуващите паркови осветители, като се положат нови кабелни линии. Същите ще се присъединят към парковото осветление.

 

ЗОНА В

Изграждане на нов парапет в зоната на ненарушената от свличане алея, почистване и пренареждане на настилката на алеята и облицовката на подпорната стена. За монтаж на пейки ще се използват стандартните за тази част на Морската градина – лята метална конструкция за краката и подлакътниците от двете страни и дървени елементи за зоната за сядане.

Подмяна на осветителните тела.

Демонтаж на Черната беседка и изграждане на нова по детайл от миналото.

Саниране на озеленяването.

Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

 

ЗОНА Г

Възстановяване на кът „Тропика” („Екзотика”) и съвместяване на зоната за тих отдих с лятна читалня.

Предвижда се ремонт на настилките и облицовката от объл камък.

Предвижда се нова паркова мебел.

Предвидено е изграждане на зелените площи с перенни (многогодишни), декоративни треви, засаждане на солитер от пиния и група от морски бор, характерни за нашето черноморско крайбрежие, както и презатревяване на компрометирани тревни участъци.

Осъществяване на формираща и санитарна резитба на дърветата в зоната.

Ревизия, реконструкция и възстановяване на водните елементи – ВиК съоръжения за водното огледало и чешмите в зоната.

Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

 

ЗОНА Д

Проектът включва възстановяване на средата – облицовката на подпорната стена, настилката от варовикови плочи. Възстановяват се и пейките, характерни за тази зона, по намерени останали части от бетонови отливки.

Предвижда се провеждане на санитарна и формираща резитба на растителността, с разчистване на саморасли и лиани.

Изграждане на изцяло ново осветление, съобразено с новата паркова мебел. Същото ще се захрани от съществуващото парково осветление.

 

ЗОНА Е

Пред Аквариума се предвижда ремонт на макета на Черно море – предвижда се възстановяване на стъклопластовата изолация по повърхността му, полагане на промазана хидроизолация по дъното, както и възстановяване на помпената шахта с водомер и отводнителната такава. Ще бъде монтирана циркулационна помпа с пясъчен филтър и автоматизирано управление на системата, позволяващо циркулацията на пълния обем вода 2 пъти в денонощието, с цел намаляване на необходимите водни ресурси за функционирането на водните ефекти.

Източно от макета е предвидено преасфалтиране на алеята, отиваща към Планетариума. Над канала, който е сух и се пълни само при проливни дъждове, се предвижда изграждането на дървена платформа, премостваща двете нива и свързваща алеята към Планетариума – парапет не се предвижда, поради малката височина от 50 см до дъното на канала. Платформата ще се изпълни по детайл от иглолистен материал – лиственица, импрегниран срещу вредители и атмосферни влияния.

Естетизиране на зелената площ, чрез частична реконструкция и доизграждане с подходяща за сенчестото местообитание перенна (многогодишна) растителност.

Проектът предвижда и провеждане на санитарни, формираща и подмладяващи  резитби на дървета и храсти. Премахване на сухите и полусухи дървета (с над 80% засъхване).

При реконструкцията на зелената площ се отнема горния слой изхабена почва и се внася нова хумусна за добри растежни условия.

Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

 

ЗОНА Ж

В северната част на Морската градина е предвидено организирането на велоалея, успоредна на бул. „Княз Борис I” (Зона Ж), ситуирана в съществуващата алейна мрежа, като се възстановява асфалтовата настилка и посредством маркировка се определя зона с ширина от 150 см за велосипедисти. По този начин зоната за пешеходци остава с минимална ширина от 150 см в най-тесните участъци на алеята. При възстановяване на настилката се следва стриктно съществуващото положение като не е предвидено разширение и навлизане в зелените площи.

В рамките на проекта се възстановяват и компрометирани участъци от отделни алеи и подпорни стени.

 

ЗОНА З

ПОДЗОНА: Зона „Запад”

При отчитане на композиционната и видова изграденост, деликатно внасяне на колоритно обогатяване, което е съобразено с най-мощния колоритен акцент в площта – „Церцис”, с ранен пролетен цъфтеж, без залагане на видове, които да го конкурират в този период.

Проектът предвижда:

– запазване композиционния растителен гръбнак на площта и характера на мястото, като чиста зелена зона

– апликиране на новата растителност плътно пред съществуващата, така, че да не се нарушава  преходния характер на композицията, без да се прекъсва визуалната и физическа връзка между пространствата.

 

ПОДЗОНА: Зона „Изток” – Алеята на японските вишни

Проектът предвижда:

– засаждане, възстановяване на редицата от японски вишни

– премахване на сухи дървета

– санитарни и формиращи резитби на дървета

– формиране на периферията, чрез избирателно премахване на саморасли, издънки и лиани

– резитба за подмладяване на храстовите групи

– подравняване на зелената площ и реконструкция с подсяване

Предвижда се изграждане на нова поливна система за цялата зона.

 

ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

Съгласно заданието, по част ВиК се предвижда изграждането на поливна система в зоните, подлежащи на реконструкция по настоящия проект, а именно:

 – поливна система при зона Б

 – поливна система при зона Г

 – поливна система при зона Д

 – поливна система при зона Е

 – поливна система при зона З

За целта на проекта са определени годните за напояване площи, които са в размер на 300 дка.

Времето за напояване се предвижда да е в тъмната част на деня и съответно от 22:00 до 06:00 часа.

Поради голямото разнообразие на растителните видове в парка, за пълноценното развитие на зелените площи е приета напоителна норма от 5 л/кв.м/ден. С тази норма, площите, годни за напояване са разделени на 16 приблизително равни по площ зони (18,75 дка), на които ще се подава вода чрез автоматични разпръсквачи и капкови маркучи (в зависимост от типа на растенията) в продължение на 30 мин. за достигане на поливната норма.

Необходимото количество вода за задоволяването на нуждите на една зона е приблизително равно на 93,75 куб. м/дневно, или 52,08 л/с и време за подаване 30 мин.

Налягането на системата е в границите на 6,0 bar, като в това число влизат загубите на налягане по продължение на водопровода в най-отдалечената точка, както и такива от филтърен блок и необходимото налягане за пълноценна работа на дюзите за напояване.

 

ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА

Новите инсталации ще се присъединят към съществуващата електроизграденост в района. Новоприсъединените консуматори не повишават съществуващата мощност за обекта.

При заземяването на стълбове ще се използват заземители от по един кол от ъглова стомана с размери 63/63/6 мм и дължина 1,5 м при съпротивление ≤30 Ω.

По трасето на новополаганите кабели има и други подземни проводи: кабели НН и др., което се отчита с внимание да не се засегне и наруши целостта на изолацията им.

За окончателно определяне на трасето е предвидена направата на шурфове.

В края кабелите ще завършват с кабелни разделки.

При изпълнение на строителните работи ще се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г., Правилника по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения – Д-01-008, както и всички техни изменения и допълнения, валидни в момента на изпълнение на обекта.

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектът обхваща изграждане на ново видеонаблюдение, което да се присъедини към три различни точки, в зависимост от охраняваната зона, а именно: Зона А, Зона Б и зона Д, като включва монтиране и заземяване на нови пилони, изтегляне на FTP кабели, монтиране на нови камери.

Системата за видеоналюдение се изгражда съгласно изискванията на Възложителя и е съобразена с рамковото споразумение. Същата позволява лесно надграждане в бъдеще.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Май 2019 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД