„Инженеринг – Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово” – гр. Варна

 
Етап 1:
Строежът е предаден на Възложителя с Констативен акт обр. 15 от 30.09.2016 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1597 / 24.10.2016 г.
 
1. Изготвяне на Технически проект
2. Авторски надзор
3. Изграждане дъно и стени на конструкцията
4. Реконструкция на ВиК мрежи в участъците
5. Изместване на съществуващи кабелни линии средно и ниско напрежение в
участъците
6. Реконструкция и изместване на електронна съобщителна канална и кабелна
мрежа в участъците
 
Етап 2:
Строежът е предаден на Възложителя с Констативен акт обр. 15 от 29.05.2017 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-693 / 15.06.2017 г.
 
1. Покриване на конструкцията
2. Изграждане на наносозадържател с рампа
3. Изграждане на рампа за достъп на км. 0+350,64
4. Благоустрояване:
– изграждане на детска площадка на ул. „Моряшка“
– парково осветление
– канавка до водосъбирателна шахта към детска площадка на ул. „Моряшка“
– благоустрояване по протежението на канала по ул. „Моряшка“
 
Удостоверение за добро изпълнение Рег. № РД17008026ВН / 25.04.2017 г.
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД