Завод за сепариране и компостиране – част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник