„Завод за сепариране и компостиране“, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник“