Рехабилитация на общински път DOB 1149 – Път I-9, Каварна-Балчик – Топола – м. Икантълъка – м. Тузлата – Балчик – Албена от км 4+500 до км 10+020

Проектът обхваща ремонт на пътната настилка, нови тротоари и бордюри, подмяна на СПО с нова, изграждане на съоръжения за отводняване на трасето.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК