Проекти

 

Проекти

„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по Обособена позиция 1 (ОП 1): „Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“
Проектиране и строителство на МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА – УПИ V, ИМОТ 1254, КВ. 1027, М-Т“БУЛ. БЪЛГАРИЯ-ХИПОДРУМА“, Р-Н КРАСНО СЕЛО, ГР. СОФИЯ
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен–Ямбол–Гранитово–Лесово при км 228+681
Изпълнение на Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стралджа за обособена позиция Б5
Вертикарна планировка и пътища: хипермаркет Кауфланд – жк Бриз-юг, Реконструкция на кръстовище на бул.Осми Приморски полк
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр.Варна и Ви К Етап 2
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в община Крушари“
Ремонт на Магазия №5, пристанище Варна-запад
Строителство на 1-ви етап от проект: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница“
Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320”
Многофамилна жилищна сграда гр. Вълчи дол, ул. Александър Стамболийски №10, бл.1
„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност“, за позиция №1 „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Георги Кочев „, ул. „Г.Кочев“ №16
Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“ – I етап
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. Нефтеняк и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ гр.Шабла
Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи на гр.Варна
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” гр. Шумен
Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. Ришки проход №6
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
ОП 4 – Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене,, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
„Завод за сепариране и компостиране“, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник“
Подобряване на екологичното състояние на Община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура.
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак,с.Езерец и с.Крапец, Община Шабла
Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на Община Борино, Област Смолян
Многофункционална зала м квартал „Кус“ УПИ X, кв.7, гр.Каолиново, общ.Шумен
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Поляците и с.Партизани, Община Дългопол
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) град Варна