Проекти

 

Проекти

Ремонт напорен тръбопровод Ø 500 по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро“
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново – Етап II
„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“
Проектиране и строителство на многофункционална сграда – УПИ V, имот 1254, кв. 1027, м-ст „бул. България-Хиподрума“, р-н „Красно село“ – гр. София
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен – Ямбол – Гранитово – Лесово при км 228+681
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за обособена позиция Б5 – община Стралджа
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК – етап II
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места“ – община Крушари
Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна-Запад, Варна
Строителство на I етап от проект: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница“
„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна-Запад, Варна“
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320”
Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност“, за позиция №1 „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Георги Кочев“, ул. „Георги Кочев“ № 16“ – гр. Плевен
Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“ – I етап
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
„Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Варна“
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” – гр. Шумен
Реконструкция жилищен блок на ул. „Ришки проход” № 6 – гр. Смядово
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
ОП 4 – Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене,, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
„Завод за сепариране и компостиране“, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник“
Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец – община Шабла
Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на община Борино – област Смолян
Многофункционална зала в квартал „Кус“ УПИ X, кв. 7 – гр. Каолиново, община Шумен
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
„Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап“