„Хидрострой” АД има инвестиционно предложение за изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой” АД, предвиден за изграждане на асфалтова база).

Целта на изработване на ПУП-парцеларния план е да се създаде необходимата основа за изграждане на път с трайна настилка, който да свърже селищната територия (улица по регулационния план на с. Поляците) с ПИ 57457.129.983, с площ: 24 109 кв.м., извън урбанизираната територия в землището на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна. Очакваната дължина на трасето, на база предварителните проучвания, е 2 158 метра. Необходимостта от изработване на ГП/П-ПП е за осигуряване на транспортен достъп – път с трайна настилка с ширина на платната 6 м (за две платна) за достигане до имота на  „Хидрострой” АД, върху който се предвижда да се изгради асфалтова база в ПИ 57457.129.983 по КККР на землището на с. Поляците, общ. Дългопол.