Дейности

 

Дейности

“Хидрострой” АД е компания, специализирана в проектиране, изпълнение и строителство на обществени и жилищни сгради, както и в изграждането, поддръжката и рехабилитацията на пътни и публични обекти в страната и в чужбина.

 • Проектиране, строителство и рехабилитация на пътища

 • Текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения

 • Проектиране и изграждане на хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи

 • Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищна, летищна и железопътна инфраструктура

 • Проектиране и строителство на сгради

 • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения

 • Благоустрояване и озеленяване

 • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения и обекти в областта на енергетиката

 • Услуги със строителна и тежка механизация

 • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност

 • Изграждане и реконструкция на църкви

 • Премахване на незаконни обекти

 • Укрепване на свлачищни зони

 • Производство и продажба на асфалтови смеси

 • Производство и продажба на бетон и бетонови изделия

 • Производство и продажба на пътни знаци

 • Хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация

 • Инженерингова дейност

 • Лабораторни изпитвания

 • Транспортни услуги