За нас

 

 

За нас

За нас
Управление
Мисия
Политика
Сертификати

За нас

„Хидрострой” АД е национален браншов лидер, специализиран в проектиране, изпълнение, поддържане, реконструкция и основен ремонт на строежи от високото строителство – жилищни, обществено-обслужващи и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура, строежи от транспортната инфраструктура – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване и съоръженията към тях, строежи от благоустройствената и енергийната инфраструктури, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – преносни проводи и мрежи на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, язовири, съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, съоръжения, инсталации и депа за третиране на отпадъци, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, и други.

С повече от 55 години опит и експертност в значими и сложни проекти, изискващи необходимата ресурсна обезпеченост и значителен потенциал за изпълнението им, дружеството е реализирало редица специфични, мащабни и обществено значими обекти в национален и извън национален мащаб – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори, пътища и пътни съоръжения, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда.
При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява доказано най-успешните и доказано ефективни иновации и производствени практики, усъвършенствайки съществуващите мощности.
Чрез своите целеустременост, коректност, точност, професионализъм, високи стандарти на изпълнение и дългосрочни инвестиции в квалификацията на персонала, компанията печели уважението на строителния бранш в България.
Дружеството е фокусирано върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и лоялен партньор, подпомагащ развитието
на регионите, в които осъществява дейността си.
В дружеството е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.

Акценти в дейността

„Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за от строежи от Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група, по всички категории, съгласно ПРВВЦПРС. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци. Към дружеството има акредитирана строителна и пътна лаборатория. Дейността на „Хидрострой” АД на практика обхваща всички важни сфери на стопанския живот, сред които акцентите са в ключови области и обекти на инфраструктурното строителство и околната среда, с реализацията на които заслужено се ползва с авторитет сред останалите представители на бранша.
Значителен е и пазарният дял, както на регионално, така и на национално ниво. За последните 5 години Хидрострой е сред първите в класациите компании по приходи от продажби на територията на страната.
На територията на Варненска и Добричка област пазарният дял на компанията по отношение ново строителство на строежи от транспортната и благоустройствената инфраструктура, както и на обекти от хидротехническото строителство и опазването на околната среда е над 50%. Такъв е пазарният дял и по отношение на дейностите по превантивно, текущо и зимно поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на тези области.
Ресурсната и кадровата обезпеченост на дружеството позволяват изпълнението на повечето големи инфраструктурни проекти на територията на всички общини в тези области. Хидрострой има сключени договори и изпълнява различни дейности по строителство и текущи ремонти на обекти от техническите инфраструктури на общините Варна, Бяла, Аврен, Девня, Долни чифлик, Ветрино, Община гр. Добрич, Община Добричка, Балчик, Каварна, Шабла и други, в които за тези дейности пазарният дял на компанията също достига до 50%.

История

Още с основаването си „Хидрострой” АД стартира и съсредоточава своята дейност върху изграждането на специфични, мащабни и общественозначими проекти – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори.
Успоредно с това дейността на компанията е неизменно свързана със строителство и поддръжката на пътни обекти в цялата страна и чужбина.
Обществените и жилищните сгради, построени от дружеството се възприемат като еталон и ориентир в градската среда – едновременно отговарящи на публичните изисквания за функционалност и достъпност.
Чрез своите целеустременост, коректност, точност, професионализъм и високи стандарти на изпълнение „Хидрострой” АД се ползва с авторитет, печелейки уважението на строителния бранш в България.

2007 г.

През 2007 г. „Хидрострой” АД навърши 45 години от създаването си. Поводът бе съпътстван от официалното откриване на новата административна сграда на компанията във Варна. Празникът донася поредния приз на „Хидрострой” АД – плакет от министъра на регионалното развитие и благоустройството и почетна грамота от областната управа за изключителен принос на компанията в икономическото развитие на Варна.

1962 г.

Компанията съществува от септември 1962 г., основана от Главно управление на водното стопанство при Министерски съвет под името „Водстрой”- Варна. През 1970 г. е преименувана на СУ „Водно строителство”. Само четири години по-късно получава името, което носи и до днес – „Хидрострой”.
Реформите в икономиката на България през 90-те години, масовата приватизация, развитието на частната собственост и предприемачеството водят до промяна в капитала и структурата на управление на компанията.

2010 г.

През 2010 г. „Хидрострой” АД откри представителни офиси в София и Бургас. Разширяването на дейността е резултат от редица реализирани проекти на територията на цялата страна и в чужбина. Целите, свързани със социалната политика на компанията, се реализират чрез разкриването на много нови специализирани работни места.

2016 г.

През 2016 г. „Хидрострой” АД придоби „Водстрой 98” АД. Юридическото лице е най-новият член от корпоративното семейство на компанията.

2017 г.

„Хидрострой” АД измести корпоративния си офис в гр. Варна в реконструирания и обновен MALL VARNA, чиято концепция е базирана на синергията между човека и неговите ангажименти към обществото. Сградата отговаря на новия стандарт на модерния работещ човек – удобни и ергономични офиси, съчетани с всичко необходимо за забързаното ежедневие. Освен с добре обмислените обеми високия стандарт е постигнат и с качествените съвременни материали, използвани за изграждането на търговския център.
MALL VARNA разполага със свободни за наемане офис, търговски и площи за организирането и предлагането на услуги, спорт, места за почивка и прекарване на свободното време.

Управление

Велико Димитров Желев

Председател на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика в специалностите „Индустриален мениджмънт” – Технически университет – Варна, гр. Варна и „Икономика на търговията” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов
Бакалавър по икономика в специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Николай Пашов

Изпълнителен Директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Пътно Строителство” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на строителството” – Икономически университет – Варна, гр. Варна

Живко Недев

Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Транспортно строителство” – УАСГ, гр. София

Мая Желева

Икономически директор и член на Съвета на Директорите

Магистър по икономика, специалност „Финанси” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Иван Желев

Технически директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Публична администрация” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

Мисия

„Хидрострой” АД реализира своите проекти, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда.
При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява най-успешните и доказано ефективни иновации, усъвършенствайки и увеличавайки съществуващите мощности.
Изпълнявайки целите на социалната си политика, „Хидрострой” АД създава нови работни места и непрестанно инвестира в повишаване квалификацията на служителите си.
Компанията е доказан лоялен и надежден партньор, подпомагащ развитието на регионите, в които осъществява дейността си.
„Хидрострой” АД функционира с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.
Утвърдените управленски практики и стабилни финансови резултати нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в строителния бранш в България.
Компанията е фокусирана върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и партньор – призовете и референциите, издадени от тях, са десетки.
„Хидрострой” АД е член на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища”. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци.

Политика

 

ПОЛИТИКА

по качество, безопасни и здравословни условия на труд и околна среда

съгласно БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015

Ръководството на „ХИДРОСТРОЙ“ АД дефинира своя обща политика поради спецификата на създадената Интегрирана система за управление, а именно обединяването на Системата за управление на качеството, Системата за здравословни и безопасни условия на труд и Системата за управление на околната среда. Общата политика на развитие на „ХИДРОСТРОЙ“ АД, определена от Ръководството на компанията, е да осигурява реализацията на висококачествени услуги и изделия чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти. В рамките на изпълняваните от „ХИДРОСТРОЙ“ АД процеси, нашите служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. В хода на работа се залага безопасността и околната среда да не бъдат ощетявани за сметка на по-бързото изпълнение на поетите ангажименти пред инвеститори и клиенти.

Ръководството на „ХИДРОСТРОЙ“ АД е приело политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и съответстващо управление на околната среда, включително по отношение на всички служители, подизпълнители, клиентите и/или посетителите, както и всичко останали заинтересовани страни, касаещи дейностите на дружеството. За постигането на тази политика „ХИДРОСТРОЙ“ АД:

 • спазва действащото законодателство на Република България в тази област;
 • се ангажира да предприема необходимите действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията;
 • обръща внимание на индивидуалните потребности на персонала и останалите лица на територията на дружеството;
 • набелязва и постига цели по основните си дейности в главните направления на системата за управление: качество, здраве и безопасност, и околна среда;
 • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност;
 • се стреми към непрекъснатото подобряване на своята система за управление, подобряване на качеството, подобряване на условията на труд в дружеството и намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда.
 • удовлетворява приложимите изисквания на БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.

Единната политика на „ХИДРОСТРОЙ“ АД на която се базира Интегрираната система за управление, се изразява в следното:

 „Нашето качество, постигано в условията на управлявани риск и околна среда, е гаранция за Вашата сигурност и комфорт“.

За изпълнение на декларираната Политика на организацията, Ръководството на „ХИДРОСТРОЙ“ АД дефинира следните стратегически ЦЕЛИ:

 • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
 • Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта и услугата;
 • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите сътрудници;
 • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
 • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
 • Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
 • Управление, което осигурява и поддържа функционални звена с повишена безопасност, минимизиран риск за персонала и околната среда, и с необходимото за работа оборудване.
 • Изпълнение на дейностите по начин, осигуряващ запазването на здравето и безопасността на служителите на „ХИДРОСТРОЙ“ АД, както и на всички външни заинтересовани лица и/или страни.
 • Осигуряване на подходящи методи за обмен на необходимата информация между функционалните звена по отношение на въпросите за здравето безопасността, и околната среда, както и на нужните обучения и резултатите от непрекъснатото наблюдение с цел коригиране или превенция;
 • Изпълнение на работните дейности при използване на всички необходими лични предпазни средства от всеки ангажиран служител;
 • Поощряване на изградените практики за безопасна работа и предпазване на околната среда;
 • Задълбочен анализ на възникналите инциденти, причините за появата им, предприетите мерки за недопускане на повторение и резултатността на предприетите действия;
 • Установяване на наличните рискове за здравето и безопасността при използване на закупени продукти и услуги, както и своевременно уведомяване на доставчиците за специфичните изисквания на „ХИДРОСТРОЙ“ АД по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Изпълнение на действащата нормативна уредба по отношение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като същевременно Интегрираната система за управление се привежда в съответствие с настъпилите изменения.
 • Повишаване на резултатността спрямо опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяване.

„ХИДРОСТРОЙ“ АД оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти към инвеститори и клиенти;
 • Квалификация на сътрудниците на Дружеството;
 • Брой на нови клиенти и спечелени търгове;
 • Брой на спечелени търгове при минали или настоящи клиенти;
 • Отношение на брой възникнали злополуки към общия брой инциденти;Отношение на брой възникнали ситуации, застрашаващи околната среда, към общия брой констатирани несъответствия.

Всички показатели е необходимо да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се оказват качествени услуги и да се работи със съвременни методи при елиминиране и минимизиране на риска за служителите и рисковете за околната среда, е ключов елемент при постигане на целите в „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

За процесите, определени от системата за управление, има определени целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично, като се определят конкретни стойности на целевите параметри.

Ръководството на „ХИДРОСТРОЙ“ АД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHS AS 18001:2007.

Мисия

„Хидрострой” АД изпълнява своите проекти, прилагайки европейски стандарти на качество и опазване на околната среда. За да бъде в крак с времето и с иновациите в бранша, фирмата непрекъснато разширява и обновява дейността си. Едновременно с това създава нови работни места и подпомага развитието на икономиката в регионите, в които работи.

Фирмената философия на „Хидрострой” АД залага на качествената и ефективна дейност, както и на лоялността към клиентите, партньорите и служителите си. Дружеството проявява и отговорно поведение в социалните аспекти в дейността си, допринасяйки за стабилното икономическо развитие и опазването на околната среда.

Следвайки политиката си на развитие, „Хидрострой” АД внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.  

Дългогодишният опит и професионализмът на служителите, високото качество на извършваните дейности и добрите финансови резултати, нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в бранша у нас. Десетки възложители препоръчват фирмата като надежден строител и коректен партньор. В подкрепа на това са призовете и референциите за добрите икономически и бизнес отношения, издадени от тях.

„Хидрострой” АД – Варна е член на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища”. Фирмата притежава още лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци.

Сертификати за акредитация

Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели

Сертификат за съответствие на производствен контрол

Сертификат за съответствие – Обикновен бетон

Сертификат за акредитация на пътна строителна лаборатория

Сертификат за съответствие –  скални материали

Сертификат за съответствие – асфалтови смеси

Сертификат за съответствие – катионни битумни емулсии

Сертификат за съответствие – неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Грамоти и награди

Гепард 2007 – за най-динамично развиваща се компания във Варна

Грамота за изключителен принос в изграждането на сграда 8 от Бизнес Парк Варна

Пето място в класацията „Фирма на годината 2007”

Референция за професионално и всеотдайно изпълнение на задачите по Зимно поддържане на РПМ от ОПУ Шумен

Свидетелство за номинация за участие в конкурса „Златен отвес 2008”

Втора награда в конкурса „Златен отвес 2009” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване ” за реконструкция на кръстовище бул. „Приморски” – ул. „Преслав ”

Първа награда в конкурса „Златен отвес 2012 ” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване ” за обект: Пътен възел Бургас – Средец – Созопол

Сграда на годината 2016 – „Реконструкция и основен ремон на ДКС – Варна/ Зала „Конгресна”

ISO и OHSAS сертификати

ISO 9001- 2015 BG

ISO 14001 – 2015

ISO 14001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

ISO 9001- 2015 BG

Камара на строителите

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи от първа до пета категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М”; т. 4, буква „Е”; т. 5,буква „Е”.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от втора група и строежи от първа до четвърта категория.

 Удостоверение за право на изпълнение на строежи от трета група и строежи от първа до трета категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от четвърта група и строежи от първа до четвърта категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от пета група.

Българска браншова камара “Пътища”

Удостоверение за членство в българска браншова камара Пътища