За нас

 

За нас

За нас
Управление
Мисия
Политика
Сертификати
Дружества

За нас

„Хидрострой” АД е национален лидер в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и реконструкцията на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. Компанията има богато портфолио от реализирани проекти:

 • жилищни сгради;
 • обществени сгради;
 • промишлени сгради;
 • инфраструктурни проекти – автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанищна, летищна и енергийна инфраструктура;
 • хидротехническо строителство – язовири, водопроводи и канализационни колектори, пречиствателни станции
 • съоръжения за геозащита и брегоукрепване;
 • инсталации и депа за третиране на отпадъци и други.

Вече 60 години „Хидрострой“ продължава добрите традиции в българското строителство. Днес компанията прилага и най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно изискванията на БДС и международните стандарти EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015, БДС ISO 39001:2014. „Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци. Към дружеството има акредитирана строителна и пътна лаборатория. В контекста на визията си за устойчивост и иновации компанията непрекъснато инвестира в развитието на човешкия си капитал, внедрява модерни технически решения и успешни производствени практики, и подпомага развитието на регионите, в които реализира дейността си. Спазването на високи производствени и етични стандарти налага „Хидрострой“ като авторитетен фактор в строителния бранш в България.

Акценти в дейността

Дейността на „Хидрострой” АД на практика обхваща всички важни сфери на стопанския живот. Дружеството реализира ключови инфраструктурни проекти и има значителен пазарен дял, както на регионално, така и на национално ниво. За последните 5 години е сред първите по приходи компаниии в строителния бранш. На територията на Варненска и Добричка област пазарният дял на компанията за ново строителство на транспортна и благоустройствена инфраструктура и хидротехнически обекти е над 50%. Такъв е пазарният дял и по отношение на дейностите по поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на двете области. Ресурсната и кадровата обезпеченост на дружеството позволяват изпълнението на голяма част от инфраструктурните проекти на територията на общините в състава на Варненска и Добричка област.

История

„Хидрострой” АД стартира и развива своята дейност с изграждането на мащабни общественозначими проекти – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори. Компанията работи успешно и в областта на строителството и поддръжката на обекти от пътната инфраструктура, както в страната, така и в чужбина. Обществените и жилищните сгради, построени от дружеството отговарят на философията за развитие на интелигентни градове. Те съчетават креативни концепции, комфорт, екологична и достъпна среда. Чрез интегрирането на нашите знания и умения, ние разработваме иновативни и устойчиви решения, за да превърнем амбициозните концепции в реални проекти.

1962 – 1974 г.

Компанията е създадена през септември 1962 г. от Главно управление на водното стопанство при Министерски съвет под името „Водстрой – Варна“. През 1970 г. е преименувана на СУ „Водно строителство”. Четири години по-късно получава името, което носи и днес – „Хидрострой”.

1989 – 2000 г.

Реформите в икономиката на България през 90-те години, масовата приватизация, развитието на частната собственост и предприемачеството водят до промяна в капитала и структурата на управление на компанията.

2007 г.

През 2007 г. „Хидрострой” АД отбелязва своята 45-годишнина. Поводът е съпътстван от официалното откриване на новата административна сграда на компанията във Варна и поредния приз – плакет на министъра на регионалното развитие и благоустройството и почетна грамота на областния управител за изключителен принос на „Хидрострой” АД в икономическото развитие на града.

2010 г.

„Хидрострой” АД открива представителни офиси в София и Бургас. Разширяването на дейността е резултат от успешно реализирани проекти на територията на страната и в чужбина. Компанията разкрива нови специализирани работни места и утвърждава позицията си на социално отговорен работодател.

2016 г.

Дружеството придобива „Водстрой 98” АД – най-новият член от корпоративното семейство на „Хидрострой“. Сред значимите проекти, реализирани през 2016 г. е реконструкцията и основният ремонт на зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна, отличена с първа награда в конкурса „Сграда на годината“.

2017 г.

„Хидрострой” АД измества корпоративния си офис в гр. Варна в реконструирания и обновен MALL VARNA. Освен с добре обмислените обеми, високият стандарт на сградата е постигнат с качествените съвременни материали, които създават усещане за удобство и комфорт. През същата година стартира изпълнението на най-мащабния в последното десетилетие проект във Варна – реконструкцията на бул. „Васил Левски“.

2018 г.

„Хидрострой” АД стартира редица проекти, свързани с транспортната инфраструктура, сред които: изграждане на отсечка от АМ „Хемус” и реконструкция на бул. „Съборни” във Варна. Компанията приключва проектите „Проектиране и строителство на жилищен комплекс „Лабиринт” и „Реконструкция на RIU – хотел Астория“ в к.к. „Златни пясъци“.

2019 г.

„Хидрострой” АД приключва с шест месеца предсрочно изграждането на отсечката по трасето на АМ „Хемус”. Компанията приключва успешно и един от най-значимите проекти от транспортната инфраструктура на Варна – изграждането на бул. „Васил Левски”.

2020 г.

„Хидрострой” АД завършва редица транспортни и инфраструктурни проекти, сред които са проект „Обход на Габрово” – част от Трансевропейския транспортен коридор, реконструкция на ПСОВ – к.к. Златни пясъци, изграждане на ПСОВ – гр. Видин, изграждане на многофункционален спортен комплекс във Варна и рехабилитация на основен път Кранево – Бургас.

Управление

Велико Желев

Председател на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Магистър по икономика в специалностите:
„Индустриален мениджмънт” – Технически университет, гр. Варна;
„Икономика на търговията” – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов;
Бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Николай Пашов

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Пътно строителство” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на строителството” – Икономически университет – Варна

Живко Недев

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Транспортно строителство” – УАСГ, гр. София

Мая Желева

Икономически директор и член на Съвета на директорите

Магистър по икономика, специалност „Финанси” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Иван Желев

Технически директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Публична администрация” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

Политика

В работата си „Хидрострой“ АД се придържа към КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА СТРОИТЕЛЯ, приет през 2018 г. от Общото събрание на Камарата на строителите в България. С него се въвеждат етични критерии на поведение и професионални взаимоотношения между строителните субекти на територията на Република България. Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на строителите, както и да издигне престижа на строителната професия.

Политика по качество, здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата и околна среда, съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 39001:2014

„Хидрострой“ АД дефинира своя обща политика поради спецификата на създадената Интегрирана система за управление, а именно обединяването на Системата за управление на качеството, Системата за здраве и безопасност при работа, Системата за управление на околната среда и Системата за управление на безопасността на движението по пътищата. Общата политика за развитие на  компанията е да осигурява реализацията на висококачествени услуги и изделия чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти. В рамките на изпълняваните от „Хидрострой“ АД процеси, нашите служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. В хода на работа се залага безопасността и околната среда да не бъдат ощетявани за сметка на по-бързото изпълнение на поетите ангажименти пред инвеститори и клиенти. Ръководството на „Хидрострой“ АД е приело политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа, управление на безопасността на движение по пътищата и съответстващо управление на околната среда, включително и по отношение на всички служители, подизпълнители, клиентите и/или посетителите, както и всичко останали заинтересовани страни, касаещи дейностите на дружеството.

За постигането на тази политика „Хидрострой“ АД:

  • спазва действащото законодателство на Република България;
  • се ангажира да предприема необходимите действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, намаляване на травматизма и летални случаи от неспазване на правилата за движение по пътищата.
  • обръща внимание на индивидуалните потребности на персонала и останалите лица на територията на дружеството;
  • набелязва и постига цели по основните си дейности в главните направления на системата за управление: качество, здраве и безопасност, безопасност на движението по пътищата и околна среда;
  • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност;
  • се стреми към непрекъснатото подобряване на своята интегрирана система за управление, подобряване на качеството, подобряване на условията на работа в дружеството, намаляване и предотвратяване на инциденти и пътнотранспортни произшествия, както и намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
  • осигурява висока дисциплина и персонална отговорност за безопасно движение по пътищата;
  • удовлетворява приложимите изисквания на БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 39001:2014.За изпълнение на декларираната политика на организацията, ръководството на „Хидрострой“ АД дефинира следните стратегически цели и дейности:
  • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
  • Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта и услугата;
  • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители;
  • Консултиране и участие на работниците, при вземане на решения, касаещи здравето и безопасността при работа и безопасността на движението по пътищата;
  • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
  • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
  • Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти.

 

  • Управление, което осигурява и поддържа функционални звена с повишена безопасност, минимизиран риск за персонала и околната среда, и с необходимото за работа оборудване.
  • Изпълнение на дейностите по начин, осигуряващ запазването на здравето и безопасността на служителите на „Хидрострой“ АД, както и на всички външни заинтересовани лица и/или страни.
  • Осигуряване на подходящи методи за обмен на необходимата информация между функционалните звена по отношение на въпросите за здравето и безопасността, безопасността на движението по пътищата и околната среда, както и на нужните обучения и резултатите от непрекъснатото наблюдение с цел коригиране или превенция;
  • Изпълнение на работните дейности при използване на всички необходими лични предпазни средства от всеки ангажиран служител;
  • Поощряване на изградените практики за безопасна работа и опазване на околната среда;
  • Задълбочен анализ на възникналите инциденти и ПТП, причините за появата им, предприетите мерки за недопускане на повторение и резултатността на предприетите действия;
  • Установяване на наличните рискове за здравето и безопасността при използване на закупени продукти и услуги, както и своевременно уведомяване на доставчиците за специфичните изисквания на „Хидрострой“ АД по отношение на здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата.
  • Изпълнение на действащата нормативна уредба по отношение на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата като същевременно Интегрираната система за управление се привежда в съответствие с настъпилите изменения.
  • Повишаване на резултатността спрямо опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяване.

„Хидрострой“ АД оценява своята дейност по следните целеви показатели:

  • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти към инвеститори и клиенти;
  • Квалификация на сътрудниците на дружеството;
  • Брой на нови клиенти и спечелени търгове;
  • Брой на спечелени търгове при минали или настоящи клиенти;
  • Отношение на брой възникнали злополуки и ПТП към общия брой инциденти;
  • Отношение на брой възникнали ситуации, застрашаващи околната среда, към общия брой констатирани несъответствия.

Необходимо е всички показатели да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се извършват качествени услуги и да се работи със съвременни методи при елиминиране и минимизиране на риска за служителите и рисковете за околната среда е ключов елемент при постигане на целите в „Хидрострой“ АД. За процесите, определени от системата за управление, има определени целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично, като се определят конкретни стойности на целевите параметри. Ръководството на „Хидрострой“ АД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, безопасност и здраве при работа, околна среда и управление на безопасността на движението по пътищата, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС ISO 39001:2014.

 

Мисия

Вече 60 години „Хидрострой“ продължава добрите традиции в българското строителство. Днес компанията прилага и най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. В контекста на визията си за устойчивост и иновации дружеството непрекъснато инвестира в развитието на човешкия си капитал, внедрява модерни технически решения и успешни производствени практики, и подпомага развитието на регионите, в които реализира дейността си.
Фирмената философия на „Хидрострой” АД залага на качествената и ефективна дейност, на лоялността към клиентите, партньорите и служителите.
Хидрострой осъзнава отговорностите си за създаване на устойчива среда. Ние вярваме, че от качеството на инфраструктурата, както физическа, така и естествена, зависи способността на обществото да се развива и да подобрява качеството си на живот.
Водени от убеждението, че хората са най-ценният актив на всяка компания, заедно с нашите над 500 служители ние споделяме обща визия при изграждането на стойностни за обществото и нашите партньори проекти. Обществените и жилищните сгради, построени от дружеството отговарят на философията за развитие на интелигентни градове. Те съчетават креативни концепции, комфорт, екологична и достъпна среда. Чрез интегрирането на нашите знания и умения, ние разработваме иновативни и устойчиви решения, за да превърнем амбициозните концепции в реални проекти.
Дългогодишният опит и професионализмът на служителите, високото качество на извършваните дейности и добрите финансови резултати, нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в бранша у нас. Десетки възложители препоръчват фирмата като надежден строител и коректен партньор. В подкрепа на това са призовете и референциите за добрите икономически и бизнес отношения, издадени от тях.

Сертификати за акредитация

Сертификат за съответствие – обикновен бетон

Сертификат за акредитация на пътна строителна лаборатория

Сертификат за експлоатационни показатели – неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Сертификат за съответствие – асфалтови смеси

Сертификат за съответствие – катионни битумни емулсии

Сертификат за съответствие – хидравлично свързани смеси

Сертификат за съответствие – добавъчни материали за бетон; скални материали за битумни смеси

БДС ISO 50001:2018 – добив на инертни материали, каменна кариера „Сухата скала“

 

Сертификат за съответствие – рециклирани скални материали

ISO сертификати

ISO 9001- 2015

ISO 14001 – 2015

ISO 45001 – 2018

БДС ISO 39001:2014

Камара на строителите

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи от първа до пета категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М”; т. 4, буква „Е”; т. 5, буква „Е”

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от втора група и строежи от първа до четвърта категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от трета група и строежи от първа до пета категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от четвърта група и строежи от първа до четвърта категория

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от пета група

Членство в браншови организации

Удостоверение за членство – Българска браншова камара „Пътища“

Сертификат за членство в Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“

Грамоти и награди

Гепард 2007 за най-динамично развиваща се компания във Варна

Пето място в класацията „Фирма на годината” 2007

Грамота за изключителен принос в изграждането на сграда 8 от Бизнес Парк Варна

Референция за професионално и всеотдайно изпълнение на задачите по зимно поддържане на републиканска пътна мрежа от ОПУ Шумен

Номинация за участие в конкурса „Златен отвес 2008”

Втора награда в конкурса „Златен отвес 2009” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване” за реконструкцията на кръстовище бул. „Приморски” – ул. „Преслав”

Първа награда в конкурса „Златен отвес 2012” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване” за обект пътен възел Бургас – Средец – Созопол

Сграда на годината 2016 – Реконструкция и основен ремон на ДКС – Варна, зала „Конгресна”

Грамота от Лятна академия ЛИДЕРИТЕ 2020

Грамота от Лятна академия ЛИДЕРИТЕ 2021

Грамота за принос в реализирането на благотворителната инициатива Българската Коледа 2022

Свързани дружества

„Мавели“ АД е българска инвестиционна компания, създадена през 2006 г. Компанията инвестира в покупко-продажба на недвижими имоти и активи. „Мавели“ АД извършва придобиване, планиране, изграждане и продажба на жилищни сгради и комплекси от затворен тип, търговски центрове, хотели и бизнес сгради.

„ВДХ“ АД е национален лидер в строителството на благоустройствена, енергийна, транспортна и ВиК инфраструктура, жилищни и обществени сгради, спортно-развлекателни комплекси, мащабно хидротехническото строителство и реконструкция, ремонт и поддръжка на паметници на културата.

„Пътстрой ВДХ“ ЕАД – правоприемник на „Пътстрой Бургас“ ЕООД e един от лидерите в Югоизточна България, специализиран в строителство, текущи ремонти и поддържане на сгради, пътища и елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически съоръжения, ВиК мрежи и др.

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com