За нас

 

 

За нас

За нас
Управление
Мисия
Политика
Сертификати

За нас

„Хидрострой” АД е национален браншов лидер, специализиран в проектиране, изпълнение, поддържане, реконструкция и основен ремонт на строежи от високото строителство – жилищни, обществено-обслужващи и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура, строежи от транспортната инфраструктура – автомагистрали, скоростни пътища и пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване и съоръженията към тях, строежи от благоустройствената и енергийната инфраструктури, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – преносни проводи и мрежи на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, язовири, съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, съоръжения, инсталации и депа за третиране на отпадъци, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, и други.

С повече от 55 години опит и експертност в значими и сложни проекти, изискващи необходимата ресурсна обезпеченост и значителен потенциал за изпълнението им, дружеството е реализирало редица специфични, мащабни и обществено значими обекти в национален и извън национален мащаб – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори, пътища и пътни съоръжения, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда.
При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява доказано най-успешните и доказано ефективни иновации и производствени практики, усъвършенствайки съществуващите мощности.
Чрез своите целеустременост, коректност, точност, професионализъм, високи стандарти на изпълнение и дългосрочни инвестиции в квалификацията на персонала, компанията печели уважението на строителния бранш в България.
Дружеството е фокусирано върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и лоялен партньор, подпомагащ развитието
на регионите, в които осъществява дейността си.
В дружеството е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.

Акценти в дейността

„Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за от строежи от Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група, по всички категории, съгласно ПРВВЦПРС. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци. Към дружеството има акредитирана строителна и пътна лаборатория. Дейността на „Хидрострой” АД на практика обхваща всички важни сфери на стопанския живот, сред които акцентите са в ключови области и обекти на инфраструктурното строителство и околната среда, с реализацията на които заслужено се ползва с авторитет сред останалите представители на бранша.
Значителен е и пазарният дял, както на регионално, така и на национално ниво. За последните 5 години Хидрострой е сред първите в класациите компании по приходи от продажби на територията на страната.
На територията на Варненска и Добричка област пазарният дял на компанията по отношение ново строителство на строежи от транспортната и благоустройствената инфраструктура, както и на обекти от хидротехническото строителство и опазването на околната среда е над 50%. Такъв е пазарният дял и по отношение на дейностите по превантивно, текущо и зимно поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на тези области.
Ресурсната и кадровата обезпеченост на дружеството позволяват изпълнението на повечето големи инфраструктурни проекти на територията на всички общини в тези области. Хидрострой има сключени договори и изпълнява различни дейности по строителство и текущи ремонти на обекти от техническите инфраструктури на общините Варна, Бяла, Аврен, Девня, Долни чифлик, Ветрино, Община гр. Добрич, Община Добричка, Балчик, Каварна, Шабла и други, в които за тези дейности пазарният дял на компанията също достига до 50%.

История

Още с основаването си „Хидрострой” АД стартира и съсредоточава своята дейност върху изграждането на специфични, мащабни и общественозначими проекти – пречиствателните станции по Северното Черноморие, язовири, водопроводи и канализационни колектори.
Успоредно с това дейността на компанията е неизменно свързана със строителство и поддръжката на пътни обекти в цялата страна и чужбина.
Обществените и жилищните сгради, построени от дружеството се възприемат като еталон и ориентир в градската среда – едновременно отговарящи на публичните изисквания за функционалност и достъпност.
Чрез своите целеустременост, коректност, точност, професионализъм и високи стандарти на изпълнение „Хидрострой” АД се ползва с авторитет, печелейки уважението на строителния бранш в България.

2007 г.

През 2007 г. „Хидрострой” АД навърши 45 години от създаването си. Поводът бе съпътстван от официалното откриване на новата административна сграда на компанията във Варна. Празникът донася поредния приз на „Хидрострой” АД – плакет от министъра на регионалното развитие и благоустройството и почетна грамота от областната управа за изключителен принос на компанията в икономическото развитие на Варна.

1962 г.

Компанията съществува от септември 1962 г., основана от Главно управление на водното стопанство при Министерски съвет под името „Водстрой”- Варна. През 1970 г. е преименувана на СУ „Водно строителство”. Само четири години по-късно получава името, което носи и до днес – „Хидрострой”.
Реформите в икономиката на България през 90-те години, масовата приватизация, развитието на частната собственост и предприемачеството водят до промяна в капитала и структурата на управление на компанията.

2010 г.

През 2010 г. „Хидрострой” АД откри представителни офиси в София и Бургас. Разширяването на дейността е резултат от редица реализирани проекти на територията на цялата страна и в чужбина. Целите, свързани със социалната политика на компанията, се реализират чрез разкриването на много нови специализирани работни места.

2016 г.

През 2016 г. „Хидрострой” АД придоби „Водстрой 98” АД. Юридическото лице е най-новият член от корпоративното семейство на компанията.

2017 г.

„Хидрострой” АД измести корпоративния си офис в гр. Варна в реконструирания и обновен MALL VARNA, чиято концепция е базирана на синергията между човека и неговите ангажименти към обществото. Сградата отговаря на новия стандарт на модерния работещ човек – удобни и ергономични офиси, съчетани с всичко необходимо за забързаното ежедневие. Освен с добре обмислените обеми високия стандарт е постигнат и с качествените съвременни материали, използвани за изграждането на търговския център.
MALL VARNA разполага със свободни за наемане офис, търговски и площи за организирането и предлагането на услуги, спорт, места за почивка и прекарване на свободното време.

Управление

Велико Димитров Желев

Председател на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика в специалностите „Индустриален мениджмънт” – Технически университет – Варна, гр. Варна и „Икономика на търговията” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов
Бакалавър по икономика в специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Николай Пашов

Изпълнителен Директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Пътно Строителство” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на строителството” – Икономически университет – Варна, гр. Варна

Живко Недев

Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Транспортно строителство” – УАСГ, гр. София

Мая Желева

Икономически директор и член на Съвета на Директорите

Магистър по икономика, специалност „Финанси” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Иван Желев

Технически директор и член на Съвета на Директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна
Магистър по икономика, специалност „Публична администрация” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

Мисия

„Хидрострой” АД реализира своите проекти, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда.
При осъществяване на своята дейност компанията непрекъснато внедрява най-успешните и доказано ефективни иновации, усъвършенствайки и увеличавайки съществуващите мощности.
Изпълнявайки целите на социалната си политика, „Хидрострой” АД създава нови работни места и непрестанно инвестира в повишаване квалификацията на служителите си.
Компанията е доказан лоялен и надежден партньор, подпомагащ развитието на регионите, в които осъществява дейността си.
„Хидрострой” АД функционира с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.
Утвърдените управленски практики и стабилни финансови резултати нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в строителния бранш в България.
Компанията е фокусирана върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и партньор – призовете и референциите, издадени от тях, са десетки.
„Хидрострой” АД е член на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища”. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци.

Политика

Мисия

„Хидрострой” АД изпълнява своите проекти, прилагайки европейски стандарти на качество и опазване на околната среда. За да бъде в крак с времето и с иновациите в бранша, фирмата непрекъснато разширява и обновява дейността си. Едновременно с това създава нови работни места и подпомага развитието на икономиката в регионите, в които работи.

Фирмената философия на „Хидрострой” АД залага на качествената и ефективна дейност, както и на лоялността към клиентите, партньорите и служителите си. Дружеството проявява и отговорно поведение в социалните аспекти в дейността си, допринасяйки за стабилното икономическо развитие и опазването на околната среда.

Следвайки политиката си на развитие, „Хидрострой” АД внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015.  

Дългогодишният опит и професионализмът на служителите, високото качество на извършваните дейности и добрите финансови резултати, нареждат „Хидрострой” АД на едно от първите места в бранша у нас. Десетки възложители препоръчват фирмата като надежден строител и коректен партньор. В подкрепа на това са призовете и референциите за добрите икономически и бизнес отношения, издадени от тях.

„Хидрострой” АД – Варна е член на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища”. Фирмата притежава още лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци.

Сертификати за акредитация

Сертификат за съответствие – Обикновен бетон

Сертификат за акредитация на пътна строителна лаборатория

Сертификат за съответствие – неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Сертификат за съответствие на производствен контрол – каменна кариера „Сухата скала”

Сертификат за съответствие – асфалтови смеси

Сертификат за съответствие – катионни битумни емулсии

Добавъчни материали за бетон. Скални материали за битумни смеси.

Грамоти и награди

Гепард 2007 – за най-динамично развиваща се компания във Варна

Грамота за изключителен принос в изграждането на сграда 8 от Бизнес Парк Варна

Пето място в класацията „Фирма на годината 2007”

Референция за професионално и всеотдайно изпълнение на задачите по Зимно поддържане на РПМ от ОПУ Шумен

Свидетелство за номинация за участие в конкурса „Златен отвес 2008”

Втора награда в конкурса „Златен отвес 2009” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване ” за реконструкция на кръстовище бул. „Приморски” – ул. „Преслав ”

Първа награда в конкурса „Златен отвес 2012 ” в категория „Обекти на инфраструктурата и озеленяване ” за обект: Пътен възел Бургас – Средец – Созопол

Сграда на годината 2016 – „Реконструкция и основен ремон на ДКС – Варна/ Зала „Конгресна”

ISO сертификати

ISO 9001- 2015

ISO 14001 – 2015

ISO 45001 – 2018

Камара на строителите

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи от първа до пета категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „М”; т. 4, буква „Е”; т. 5,буква „Е”.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от втора група и строежи от първа до четвърта категория.

 Удостоверение за право на изпълнение на строежи от трета група и строежи от първа до пета категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от четвърта група и строежи от първа до четвърта категория.

Удостоверение за право на изпълнение на строежи от пета група.

Българска браншова камара “Пътища”

Удостоверение за членство в българска браншова камара Пътища