„Хидрострой” АД – с инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на подземни богатства – строителни материали в землището с. Поляците, община Дългопол, област Варна, с площ 234, 9 дка.

Добиването на варовици ще е се извършва по пробивно взривен способ за добиване на взривената маса от основната скала. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващи общински и полски пътища. Няма да се изграждат нови пътища.

Добитите подземни богатства – варовици ще се използват в строителните обектите, които изгражда дружеството. Съгласно направеното проучването новоизградената кариера няма да влияе на други подобни обекти, изградени в близост, тъй като запасите са доказани за определеното находище.

Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове за района. Отстоянията на бъдещото проучване от най-близките населени места са, както следва: с. Поляците – 2,6 км, с. Лопушна – 4,7 км, с. Медовец – 8,7 км, общински център  гр. Дългопол –  повече от 24 км.

Площта на кариерата не е разположена в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не е защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена територия е природен резерват „Калфата”, отстоящ на разстояние около 15 км.

По време на експлоатацията ще се използват основно варовици – трошен камък. Не е необходимо изграждане на водопроводни съоръжения. Необходимите водни количества за оросяване на вътрешнокариерните пътища ще се осигуряват чрез водоноски.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват в резултат от движението на МПС.

Битово-фекални води няма да се формират. За работещите на кариерата ще има осигурена химическа тоалетна.

Процесът на добив е чрез сух способ и няма да се формират производствени отпадъчни води. Изкопните земни маси, битовите отпадъци и опасните отпадъци, ще се третират съобразно екологичното законодателство и ще се извозват по маршрут определен от кмета на община Дългопол.