С встъпителна пресконференция и официална първа копка на 20 април стартираха строително-монтажните работи по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ , съгласно Договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01. Проектът е със срок на изпълнение 80 календарни дни и осигурява безвъзмездна финансова помощ от „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Чрез проекта ще се осъществи реконструкцията и рехабилитацията на основната улица „6-ти септември” в индустриалната част на града. Обхватът му е свързан с интегрирания план а за градско възстановяване и развитие на Община Добрич и цели повишаване свързаността между градската среда и периферията на град Добрич. Чрез цялостната реконструкция ще се гарантира мобилност, добра логистика и повишаване икономическия потенциал на обектите, функциониращи в индустриалната зона, като се осигури по-добра достъпност до тях, а така също и на техните доставчици, клиенти и потенциално нови контрагенти.
Конкретно проектът предвижда подмяна на трошенокаменна настилка по улицата, последвано от полагане на нови асфалтобетон, бордюри и тротоарни плочи. Целта е цялостно подобряване състоянието на уличната мрежа, прилежащите тротоари и зони за паркиране, като включително се създаде и инфраструктура за велодвижение. По този начин ще се подсигурят подобряване на пропускателната възможност на пътната инфраструктура и по-висока безопасност на движение в индустриалната част на града.

Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Изпълнител: Хидрострой АД

начална дата: 03.04.2018
крайна дата: 21.06.2018