Уведомяваме ви, че  „Хидрострой” АД има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Инвестиционното предложение, ще се реализира на територията на част от имот номер 117013, поземлен имот 70175.117.13, област Варна, община Суворово, гр. Суворово, м. Високата канара, вид собственост – частна. Теренът е със съществуващ ограничен достъп, контролно-пропускателен пункт и денонощна охрана. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци на площадката, ще се използва кантар, собственост на „Хидрострой“ АД, намиращ се в близост. Специализираната площадка ще бъде оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО (строителни отпадъци), количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др. Площадката е подходяща да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.