Уведомяваме ви, че „Хидрострой” АД  има ново инвестиционно предложение за добавяне на нови кодове отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци в ПИ 72709.502 с площ 26 380 m2, с местонахождение с. Тополи, община Варна, област Варна, вид собственост – частна.

Инвестиционното предложение на дружеството представлява разширение на съществуваща дейност.

Подготовката за оползотворяване и повторна употреба на строителните отпадъци с кодове 17 01 03 и 17 01 07 ще се осъществи с трошачна инсталация.

Технологии за третиране: двустадийно трошене с роторна трошачна инсталация – в първа фаза трошене чрез удар и последващо трошене чрез смилане.

Подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителните отпадъци с кодове 17 02 01 и 20 02 01   ще се осъществи с машина, предназначена за дробене на парчета дървесина.

Теренът е със съществуващ ограничен достъп, контролно-пропускателен пункт и денонощна охрана.

За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци  на площадката, ще се използва кантар собственост на „Хидрострой“ АД. Специализираната площадка е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др.